Immune persistence 17 to 20 years after primary vaccination with recombination hepatitis B vaccine (CHO) and the effect of booster dose vaccination

BMC Infectious Diseases
http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/content
(Accessed 1 Jun 2019)

 

Research article
Immune persistence 17 to 20 years after primary vaccination with recombination hepatitis B vaccine (CHO) and the effect of booster dose vaccination
To assess the immune persistence conferred by a Chinese hamster ovary (CHO)-derived hepatitis B vaccine (HepB) 17 to 20 years after primary immunization during early life.
Authors: Yu-Liang Zhao, Bi-Hua Han, Xin-Jiang Zhang, Lu-Lu Pan, Hai-Song Zhou, Zhao Gao, Zhi-Yong Hao, Zhi-Wei Wu, Tian-Li Ma, Feng Wang, Qi Li, Sheng-Li Bi and Jing-Chen Ma
Citation: BMC Infectious Diseases 2019 19:482
Published on: 30 May 2019