No MERS-CoV but positive influenza viruses in returning Hajj pilgrims, China, 2013–2015

 BMC Infectious Diseases
http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/content
(Accessed 11 November 2017)

Research article
No MERS-CoV but positive influenza viruses in returning Hajj pilgrims, China, 2013–2015
Authors: Xuezheng Ma, Fang Liu, Lijuan Liu, Liping Zhang, Mingzhu Lu, Abuduzhayier Abudukadeer, Lingbing Wang, Feng Tian, Wei Zhen, Pengfei Yang and Kongxin Hu
10 November 2017