Vaccination demonstration zone successfully controls rabies in Guangxi Province, China

BMC Infectious Diseases
http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/content
(Accessed 18 Aug 2018)

Vaccination demonstration zone successfully controls rabies in Guangxi Province, China
Guangxi is the province most seriously affected by rabies virus (RABV) in China. Those most affected by RABV each year are people in rural areas, where dogs are the main cause of human infection with the virus.
Authors: Xian-Kai Wei, Yi Xiong, Xiao-Ning Li, Min Zheng, Yan Pan, Xiao-Xia He, Jing-Jing Liang, Cheng Liu, Yi-Zhi Zhong, Lian-Bin Zou, Lie-Feng Zheng, Jian-Gang Guo, Chang-Ting Li, Sheng-Bin Huang, Jia-Zhong Gan, Zhen-Mu Meng…
Citation: BMC Infectious Diseases 2018 18:386
Published on: 10 August 2018