A hospital-associated measles outbreak in health workers in Beijing: Implications for measles elimination in China, 2018

International Journal of Infectious Diseases
January 2019 Volume 78, p1-154   Open Access
https://www.ijidonline.com/issue/S1201-9712(18)X0012-5

A hospital-associated measles outbreak in health workers in Beijing: Implications for measles elimination in China, 2018
Jiye Fu, Chu Jiang, Juguang Wang, Run Cai, Wei Cheng, Lifei Shi, Fan Zhang, Zhilan Xu, Yan Xing
p85–92
Published online: October 31, 2018