Hepatitis B vaccination coverage among health care workers in China

PLoS One
http://www.plosone.org/
[Accessed 11 May 2019]

 

Hepatitis B vaccination coverage among health care workers in China
Qianli Yuan, Fuzhen Wang, Hui Zheng, Guomin Zhang, Ning Miao, Xiaojin Sun, Joseph Woodring, Po-lin Chan, Fuqiang Cui
Research Article | published 07 May 2019 PLOS ONE
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216598