Immune response to different types of hepatitis B vaccine booster doses 2–32 years after the primary immunization schedule and its influencing factors

International Journal of Infectious Diseases
April 2020 Volume 93, p1-388
https://www.ijidonline.com/issue/S1201-9712(20)X0003-8

 

Immune response to different types of hepatitis B vaccine booster doses 2–32 years after the primary immunization schedule and its influencing factors
Yu-Liang Zhao, Lu-Lu Pan, Zhi-Yong Hao, Fei Jin, Yan-Hong Zhang, Min-Jie Li, Xin-Jiang Zhang, Bi-Hua Han, Hai-Song Zhou, Tian-Li Ma, Feng Wang, Jing-Chen Ma, Li-Peng Shen, Qi Li
p62–67
Published online: January 28, 2020