A qualitative study on the psychological experience of caregivers of COVID-19 patients

American Journal of Infection Control
June 2020 Volume 48, Issue 6, p591-732
http://www.ajicjournal.org/current

 

Major Articles
A qualitative study on the psychological experience of caregivers of COVID-19 patients
Niuniu Sun, Luoqun Wei, Suling Shi, Dandan Jiao, Runluo Song, Lili Ma, Hongwei Wang, Chao Wang, Zhaoguo Wang, Yanli You, Shuhua Liu, Hongyun Wang
p592–598
Published online: April 7, 2020