Modelling the effects of Wuhan’s lockdown during COVID-19, China

Bulletin of the World Health Organization
Volume 98, Number 7, July 2020, 441-508
https://www.who.int/bulletin/volumes/98/7/en/

 

RESEARCH
Modelling the effects of Wuhan’s lockdown during COVID-19, China
— Zheming Yuan, Yi Xiao, Zhijun Dai, Jianjun Huang, Zhenhai Zhang & Yuan Chen
http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.254045