Primary exposure to SARS-CoV-2 protects against reinfection in rhesus macaques

Science
14 August 2020 Vol 369, Issue 6505
http://www.sciencemag.org/current.dtl

Reports
Primary exposure to SARS-CoV-2 protects against reinfection in rhesus macaques
By Wei Deng, Linlin Bao, Jiangning Liu, Chong Xiao, Jiayi Liu, Jing Xue, Qi Lv, Feifei Qi, Hong Gao, Pin Yu, Yanfeng Xu, Yajin Qu, Fengdi Li, Zhiguang Xiang, Haisheng Yu, Shuran Gong, Mingya Liu, Guanpeng Wang, Shunyi Wang, Zhiqi Song, Ying Liu, Wenjie Zhao, Yunlin Han, Linna Zhao, Xing Liu, Qiang Wei, Chuan Qin
Science14 Aug 2020 : 818-823 Open Access
SARS-CoV-2 infection was able to induce robust protective immunity against reexposure to virus in nonhuman primates.