Measles vaccination among children in border areas of Yunnan Province, Southwest China

PLoS One
http://www.plosone.org/

 

Measles vaccination among children in border areas of Yunnan Province, Southwest China
Jiangrong Li, Wenzhou Yu, Zhixian Zhao, Lei Zhang, Qiongyu Gong
Research Article | published 21 Oct 2020 PLOS ONE
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240733