Economic burden of COVID-19, China, January–March, 2020: a cost-of-illness study

Bulletin of the World Health Organization
Volume 99, Number 2, February 2021, 77-168
https://www.who.int/bulletin/volumes/99/2/en/

 

Economic burden of COVID-19, China, January–March, 2020: a cost-of-illness study
— Huajie Jin, Haiyin Wang, Xiao Li, Weiwei Zheng, Shanke Ye, Sheng Zhang, Jiahui Zhou & Mark Pennington
http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.267112