Use of seroprevalence to guide dengue vaccination plans for older adults in a dengue non-endemic country

PLoS Neglected Tropical Diseases
http://www.plosntds.org/
(Accessed 3 Apr 2021)

 

Research Article
Use of seroprevalence to guide dengue vaccination plans for older adults in a dengue non-endemic country
Yi-Hua Pan, Mei-Ying Liao, Yu-Wen Chien, Tzong-Shiann Ho, Hui-Ying Ko, Chin-Rur Yang, Shu-Fen Chang, Chia-Yi Yu, Shu-Yu Lin, Pin-Wei Shih, Pei-Yun Shu, Day-Yu Chao, Chao-Ying Pan, Hong-Ming Chen, Guey-Chuen Perng, Chia-Chi Ku, Chwan-Chuen King
| published 01 Apr 2021 PLOS Neglected Tropical Diseases
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009312