Booster immunization of meningococcal meningitis vaccine among children in Hangzhou, China, 2014-2019

PLoS One
http://www.plosone.org/
[Accessed 29 May 2021]

 

Booster immunization of meningococcal meningitis vaccine among children in Hangzhou, China, 2014-2019
Xinren Che, Yan Liu, Jun Wang, Yuyang Xu, Xuechao Zhang, Wenwen Gu, Wei Jiang, Jian Du, Xiaoping Zhang
Research Article | published 25 May 2021 PLOS ONE
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251567