The optimal vaccination strategy to control COVID-19: a modeling study in Wuhan City, China

Infectious Diseases of Poverty
http://www.idpjournal.com/content
[Accessed 08 Jan 2022]

 

The optimal vaccination strategy to control COVID-19: a modeling study in Wuhan City, China
Reaching optimal vaccination rates is an essential public health strategy to control the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. This study aimed to simulate the optimal vaccination strategy to control t…
Authors: Ze-yu Zhao, Yan Niu, Li Luo, Qing-qing Hu, Tian-long Yang, Mei-jie Chu, Qiu-ping Chen, Zhao Lei, Jia Rui, Cheng-long Song, Sheng-nan Lin, Yao Wang, Jing-wen Xu, Yuan-zhao Zhu, Xing-chun Liu, Meng Yang…
Citation: Infectious Diseases of Poverty 2021 10:140
Content type: Research Article
Published on: 28 December 2021