Expansion of the measles and rubella laboratory network, India

Bulletin of the World Health Organization
Volume 100(4);  2022 Apr 1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/issues/404046/

 

Research
Expansion of the measles and rubella laboratory network, India
Deepa Sharma, Lucky Sangal, Neetu Vijay, Uma Nalavade, Kaveri Krishnasamy, Shailesh Pawar, Harmanmeet Kaur, Jitendra Narayan, Sneha Rane, Manish Narkar, Ramesh Arumugam, Dhanagaran D, AP Sugunan, Anukumar Balakrishnan, Bestin Joseph, Jyotirmayee Turuk, Jyotsnamayee Sabat, Prakash Sahoo, Pradip Barde, Lalit Sahare, Mahendra Ukey, Manoj Kumar, Nikesh Sinha, Zulfiquar Ali Bhuttoo, Paluru Vijayachari, Punnam Chander, Shivangi Sharma, Venkatesha D, Gayathree L, Chethan Sharma, Pankaj Bhatnagar, Kristin VanderEnde, Nirmal Kaundal, Ratnesh Murugan, Pradeep Haldar, Deepak Gadkari, Neeraj Aggarwal, Nivedita Gupta
Bull World Health Organ. 2022 Apr 1; 100(4): 247–255. Published online 2022 Feb 3. doi: 10.2471/BLT.21.286999
PMCID: PMC8958835