Acceptance of COVID-19 vaccination and influencing factors among people living with HIV in Guangxi, China: a cross-sectional survey

BMC Infectious Diseases
http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/content
(Accessed 21 May 2022)

 

Acceptance of COVID-19 vaccination and influencing factors among people living with HIV in Guangxi, China: a cross-sectional survey
Vaccination has been proven to be an effective approach against the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. This study aimed to determine the acceptance rate and factors influencing acceptance of COVID-1…
Authors: Jinming Su, Zhenwei Jia, Xinwei Wang, Fengxiang Qin, Rongfeng Chen, Yuting Wu, Beibei Lu, Chunlin Lan, Tongxue Qin, Yinlu Liao, Minjuan Shi, Yanyan Liao, Peijiang Pan, Li Ye, Junjun Jiang and Hao Liang
Citation: BMC Infectious Diseases 2022 22:471
Content type: Research Published on: 16 May 2022